Polityka personalna

Loðnuvinnslan to wiodąca przetwórnia rybna o ugruntowanej pozycji na rynku. Spółka zatrudnia dobrych pracowników, których większość stanowią lokalni mieszkańcy. Celem firmy jest nieustanna praca nad zwiększeniem zadowolenia pracowników, a także nad ich szkoleniem oraz poszerzaniem wiedzy, mając na uwadze podtrzymywanie oraz wzmacnianie wyników oraz zadowolenia z pracy.

Powyższe cele realizujemy, kładąc nacisk na:
Współpracę pracowników w systematycznym działaniach, mających na celu wzmocnienie ich bezpieczeństwa oraz zwiększenie wyników i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Zagwarantowanie pracownikom bezpieczeństwa oraz dobrych dochodów.
Zapewnienie równouprawnienia.
Zapewnienie w możliwy sposób, równowagi między pracą, a życiem prywatnym.
Okazywanie szacunku oraz uprzejme zachowanie w kontaktach z innymi.

Zdrowie i bezpieczeństwo:

 • Wypadki przy pracy są niedopuszczalne i można im zapobiec przy użyciu odpowiednich metod pracy. Zdrowie pracowników jest istotną kwestią, wszyscy powinni mieć możliwość powrotu do domu w pełnym zdrowiu.
 • Nowozatrudnieni pracownicy przed samodzielnym podjęciem pracy przechodzą szkolenia dotyczące bezpiecznych metod pracy.
 • Nieprzerwanie pracujemy nad zapobieganiem i eliminowaniem zagrożeń w środowisku pracy.
 • We wszystkich działach firmy funkcjonuje komitet ds. bezpieczeństwa pracy, który spotyka się, co najmniej raz na kwartał w celu omówienia wydarzeń związanych z bezpieczeństwem pracy oraz stanem projektów dotyczących wprowadzenia usprawnień w tej dziedzinie. Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa w każdym dziale wraz z kierownikami, są odpowiedzialni za postępy w procesie wprowadzania usprawnień. Rada Bezpieczeństwa Loðnuvinnslan oraz Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy nadzorują kwestie bezpieczeństwa oraz zapewniają wsparcie i kontrolę.
 • Firma oferuje pracownikom regularne kontrole stanu zdrowia, dofinansowuje koszty siłowni oraz aktywności mających na celu poprawę stanu zdrowia.
 • Znajdowanie się pod wpływem środków odurzających w trakcie godzin pracy jest całkowicie zakazane i traktowane jest jako poważne złamanie zasad bezpieczeństwa. Pracownicy zmagający się z uzależnieniem od środków odurzających, jak i tytoniu, mogą liczyć na wsparcie w walce z nałogiem.
 • Współpraca pracowników w systematycznym działaniach, mających na celu wzmocnienie ich bezpieczeństwa oraz zwiększenie wyników i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Szkolenia i rozwój pracowników:

 • Dążymy do wykorzystywania zdolności pracowników oraz przydzielania im zadań, które będą wspomagać ich rozwój, zgodnie z ich predyspozycjami.
 • Potrzeby szkoleniowe są regularnie analizowane, a kursy i szkolenia organizowane w celu zaspokojenia tych potrzeb.
 • Istotne jest by kadra zarządzająca wspierała pracowników oraz udzielała im konstruktywnych informacji na temat wyników ich pracy.
 • Jeżeli zmieniły się okoliczności umożliwiające pracownikowi wykonywanie pracy na danym stanowisku, należy rozważyć możliwość zaproponowania mu innego stanowiska pracy.
 • Dokładamy starań, aby udzielać pracownikom urlopów w proponowanych przez nich terminach, jeżeli tylko pozwala na to nakład pracy. Zwracamy szczególną uwagę na elastyczność w udzielaniu urlopów w przypadku choroby w rodzinie lub innych prywatnych okoliczności.
 • Jak wiadomo, praca zmianowa oraz na morzu, staje się z wiekiem coraz bardziej uciążliwa. W momencie osiągnięcia przez pracownika 62 roku życia, oceniana jest jego zdolność do kontynuowania pracy na swoim stanowisku. Jeżeli pracownik chce zmniejszyć wymiar wykonywanej pracy lub nie jest w stanie wykonać pracy na swoim stanowisku z powodów zdrowotnych, staramy się zaproponować mu zatrudnienie na innym stanowisku. Kiedy pracownik osiągnie 67 lat, oceniamy czy powinien przejść na emeryturę, lub czy istnieją podstawy do kontynuowania zatrudnienia. W dokonywaniu takiej oceny brany jest pod uwagę charakter stanowiska, jak i również chęci, zdrowie oraz wyniki pracownika.

Komunikacja i obieg informacji:

 • Pracownicy przetwórni Loðnuvinnslan powinni okazywać szacunek oraz uprzejme zachowanie w kontaktach z innymi. Przemoc oraz prześladowania nie będą tolerowane, a wszelkie ich przejawy surowo piętnowane.
 • Zabroniona jest wszelka dyskryminacja, ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną lub inne cechy osobiste. Decyzje w sprawach zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia lub awansu, powinny być podejmowane biorąc pod uwagę spełnienie wymogów przypisanych do danego stanowiska, a także kwalifikacje i doświadczenie kandydata oraz w zależności od sytuacji, wyłącznie lub dodatkowo – wymogi zawarte w układach zbiorowych pracy.
 • Loðnuvinnslan dąży do zapewnienia równouprawnienia między kobietami i mężczyznami, zarówno pod względem wysokości wynagrodzenia, jak i możliwości oferowanych przez firmę. Przetwórnia przeprowadza niezależne kontrole wynagrodzeń w celu zapewnienia, że żadna z płci nie jest dyskryminowana pod względem wysokości zarobków.
 • Zebrania pracownicze organizowane są kwartalnie we wszystkich działach firmy. Na zebraniach omawiana jest działalność firmy, kwestie bezpieczeństwa oraz wprowadzania ulepszeń.
 • Staramy się wykorzystywać wiedzę pracowników, aby identyfikować i wykorzystywać możliwości wprowadzenia usprawnień operacyjnych, szczególnie w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pracowników oraz jakości produktów.
 • O zmianach mających wpływ na ich sytuację, pracownicy informowani są z wyprzedzeniem, co daje im możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii. Na firmowej stronie internetowej można zawsze znaleźć najnowsze wiadomości związane z działalnością przetwórni.

Bezpieczeństwo i warunki pracy:

 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz korzystne warunki zatrudnienia. Rybołówstwo i przetwórstwo rybne są z natury obarczone pewnym ryzykiem, jednak ze względu na silną pozycję, Loðnuvinnslan jest w stanie zaoferować stałym pracownikom zatrudnienie i stabilny roczny dochód.
 • Naszym celem jest zagwarantowanie pracownikom korzystnych warunków zatrudnienia w zamian za odpowiednie zaangażowanie oraz dobre wyniki w pracy.

Poza polityką personalną, Loðnuvinnslan jest związany prawem oraz układami zbiorowymi pracy. Więcej informacji na temat wdrażania zagadnień kadrowych można znaleźć na stronie internetowej Loðnuvinnslan, lvf.is.