Žmogiškųjų išteklių politika

„Loðnuvinnslan“ yra tvirtą poziciją užimanti ir pirmaujanti žuvininkystės sektoriuje įmonė. Įmonė turi puikų darbuotojų kolektyvą, kurių dauguma yra vietos gyventojai. Įmonės tikslas – nuolat aktyviai remti bei palaikyti savo darbuotojų gerovę, mokymą ir žinias, siekiant išlaikyti ir stiprinti veiklos rezultatus ir pasitenkinimą darbu.

Mes tai užtikriname sutelkdami dėmesį į šiuos aspektus:
Rūpintis, kad darbuotojai bendromis jėgomis nuolat siektų didinti saugą, sėkmę ir gerovę
Užtikrinti darbo saugumą ir gerus rezultatus
Užtikrinti lygybę
Išlaikyti kuo geresnę pusiausvyrą tarp darbo ir privataus gyvenimo
Rūpintis, kad darbuotojai pagarbiai ir mandagiai bendrautų

Saugos ir sveikatos klausimai:

 • Visi su darbu susiję nelaimingi atsitikimai yra nepriimtini ir jų galima išvengti taikant tinkamas darbo procedūras bei tvarką. Mūsų darbuotojų sveikata yra svarbi, ir kiekvienas turi turėti galimybę užbaigti savo darbo dieną saugus ir sveikas.
 • Nauji darbuotojai, prieš jiems leidžiant dirbti savarankiškai, yra apmokomi taikyti saugaus darbo metodus.
 • Mes nuolat siekiame užkirsti kelią pavojams bei pašalinti juos darbo aplinkoje.
 • Visuose įmonės „Loðnuvinnslan“ padaliniuose veikia saugos komisijos. Jų atstovai susitinka ne rečiau kaip keturis kartus per metus ir peržiūri saugos incidentus bei gerinimo projektų padėtį. Kiekvieno įmonės filialo saugos pareigūnai, kartu su priežiūros darbuotojais – darbų vadovais, meistrais yra atsakingi už gerinimo darbo efektyvumą. Įmonės „Loðnuvinnslan“ saugos taryba ir saugos pareigūnas bendrai tvarko visus saugos klausimus bei problemas ir teikia paramą bei apribojimus.
 • Mes siūlome savo darbuotojams reguliarius sveikatos patikrinimus ir dotuojame fizinį lavinimą bei sveikatos propagavimą.
 • Darbo metu griežtai draudžiama būti paveiktiems svaigalų ir tai yra laikoma rimtu saugos taisyklių pažeidimu. Darbuotojams, turintiems priklausomybių nuo žalingųjų įpročių, gali būti suteikta pagalba, kad įveiktų tokias problemas. Darbuotojams taip pat gali būti suteikta parama bei palaikymas, kad atprastų nuo tabako gaminių vartojimo.
 • Darbuotojai yra skatinami susivienyti ir bendromis jėgomis nuolat siekti didinti saugą, sėkmę ir gerovę.

Mokymo ir tarnybinės veiklos (karjeros) plėtra

 • Stengiamasi panaudoti darbuotojų talentus ir patikėti jiems tinkamas užduotis siekiant užtikrinti, kad jie „augtų“ ir tobulėtų savo darbe.
 • Mokymo poreikiai yra reguliariai analizuojami, ir, siekiant patenkinti tokius poreikius, organizuojami kursai bei mokymai.
 • Svarbu, kad vadovybė duotų darbuotojams patarimus bei orientyrus ir pateiktų jiems konstruktyvius atsiliepimus apie jų veiklos rezultatus.
 • Pasikeitus aplinkybėms, lemiančioms darbuotojo esamo darbo atlikimą, stengiamasi išsiaiškinti, ar kitos pareigos įmonėje galėtų būti alternatyvi galimybė.
 • Stengiamasi skirti darbuotojams atostogų laiką, kai jie to prašo, jeigu tik tai įmanoma ir nenukenčia įmonės perdirbimo veikla. Ypač atsižvelgiama į prašymus išleisti atostogų ir stengiamasi prisitaikyti, jeigu toks prašymas yra susijęs su artimųjų ligomis ar kitomis asmeninėmis aplinkybėmis.
 • Yra žinomas faktas, jog metams bėgant vyresnio amžiaus darbuotojams pamaininis darbas bei darbas jūroje tampa sunkesnis. Darbuotojui sulaukus 62 metų amžiaus, yra iš naujo įvertinamas jo gebėjimas toliau eiti tas pačias pareigas. Jeigu darbuotojas dėl priežasčių, susijusių su sveikata, pageidauja sumažinti savo darbo krūvį arba negali eiti pareigų, stengiamasi surasti jam kitą darbą įmonėje. Darbuotojui sulaukus 67 metų amžiaus, įvertinama, ar galimas išėjimas į pensiją, ar yra sąlygų tęsti darbą įmonėje. Tai vertinama atsižvelgiant į pareigų pobūdį, darbuotojo pageidavimus, sveikatos būklę ir veiklos rezultatus.

Ryšiai ir informacija

 • Įmonės „Loðnuvinnslan“ darbuotojai privalo visada bendrauti pagarbiai ir mandagiai. Mes netoleruojame persekiojimo ir priekabiavimo, ir tokios problemos yra ryžtingai sprendžiamos.
 • Draudžiama bet kokia diskriminacija, pavyzdžiui, dėl lyties, kilmės, seksualinės orientacijos ar kitų asmeninių savybių. Sprendimai dėl įdarbinimo, darbo užmokesčio ir paaukštinimo turi būti grindžiami atitinkamų pareigų kompetencijos reikalavimais, susijusio asmens įgūdžiais bei patirtimi ir (arba) kolektyvinėmis darbo užmokesčio sutartimis.
 • Įmonė „Loðnuvinnslan“ siekia užtikrinti visišką moterų ir vyrų lygybę atlyginimų ir galimybių įmonėje atžvilgiu. Įmonė „Loðnuvinnslan“ ketina atlikti nepriklausomus vienodo darbo užmokesčio vertinimus, kad būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl darbo užmokesčio lyties pagrindu.
 • Visuose įmonės „Loðnuvinnslan“ filialuose kas ketvirtį organizuojami darbuotojų pasitarimai, kad būtų galima peržiūrėti veiklos, saugos ir gerinimo / tobulinimo klausimus.
 • Mes siekiame panaudoti darbuotojų žinias, kad nustatytume, ką reikia gerinti bei tobulinti įmonės veikloje bei pasinaudotume proga tai padaryti, ypač siekiant padidinti darbuotojų saugą ir mūsų produktų kokybę.
 • Darbuotojams turi būti laiku pranešama apie visus pokyčius, galinčius turėti jiems įtakos, taip pat jiems turi būti suteikta galimybė pateikti pastabas dėl tokių pakeitimų. Įmonės interneto svetainėje visada pateikiamos naujausios žinios apie veiklą.

Darbo garantijos ir sąlygos

 • Mes siekiame kiek įmanoma užtikrinti savo darbuotojams darbo garantijas bei sąlygas. Žuvininkystės ir žuvies perdirbimo veiklą, dėl jos pobūdžio savaime lemia tikri neapibrėžtumai. Tačiau, dėl savo tvirtos pozicijos įmonė „Loðnuvinnslan“ gali pasiūlyti etatiniams darbuotojams garantuotą darbą pagal pareigas bei geras metines pajamas.
 • Siekiama užtikrinti, kad darbuotojams būtų sudarytos geros sąlygos deramai prisidėti prie įmonės veiklos doru darbu ir gerais veiklos rezultatais.

Be žmogiškųjų išteklių politikos, įmonė „Loðnuvinnslan“ privalo laikytis ir yra reglamentuojama teisės aktų / įstatymų ir kolektyvinių sutarčių dėl darbo užmokesčio. Daugiau informacijos apie veiklos rezultatus darbuotojų klausimais galima rasti įmonės „Loðnuvinnslan“ interneto svetainėje, adresu: lvf.is.